Naší vizí je nehierarchický safe space bez mocenských rolí –  ateliér fungující  jako živý organizmus, umění jako kolektivní fenomén. Společné vedení ateliéru dvěma blízkými umělkyněmi umožnuje neustálé podrobování se sebekritice, ověřování funkčnosti studia. Chápeme umění jako nástroj společenské změny a ne jen komoditu. 

Klademe důraz na tělesnost, živou akci, feminismus, praktické myšlení o umění, emoce, citlivost, sociální a aktivistický rozměr v umění, konkrétní aktivismus v rámci studia. Je pro nás důležitá mediální šíře a mezioborovost; chceme zpochybňovat společenské stereotypy, zkoumat jazyk.  Pracujeme s pozitivní diskriminací pro znevýhodněné, pracující, studentky a studenty z různých menšin – rasových, queer, matky a dalších. Narušujeme hierarchickou patriarchální strukturu, chceme se učit od sebe navzájem. Nechceme poskytovat přímé odpovědi, ale otázky a prostor k jejich zkoumání. Chybu chápeme jako pedagogické pozitivum – je pro nás podstatné, aby se studentky a studenti nebáli chybovat, experimentovat, bojovat proti všeobecné negativitě.  

 

Klademe důraz na poznávání sebe sama a svého těla, hledání charakteristického média pro své dílo, objevování sebe v širších souvislostech. Budování sebevědomí na základě sledování kontextu vlastní tvorby, lokálního i globálního.

Je pro nás podstatná společná práce, společné zážitky, podpora kolektivu a diskuze nad společenskými tématy. 

Pedagožky stejně jako studentky a studenti jsou zároveň aktivními umělkyněmi, všichni obýváme společný prostor současného umění a všichni máme podobný vliv na to, kam se bude současné umění ubírat.Hlásíme se ke Kodexu Feministické Umělecké instituce.

About Web

Our web is proudly part of independent open culture media storage and streaming server node9.org

 

Special thanks to Michal Klodner, Viktor Takáč